හරිත දේශපාලනයට පිවිසෙමු…… !!!!!

  • හොරෙන් ගස් කපා වනාන්තර කාන්තාර කරන,
  • හොර මත්කුඩු, මත්පැන් ජවාරම් සිදුකරන,
  • නීති විරෝධී වැලි ගොඩදැමීම්, ගල්කොරි පවත්වාගෙන යන,
  • සොඳුරු බිම් වනසන නීති විරෝධී හෝටල් අයිතිකරුවන්, ව්‍යාපාරිකයන්,
  • අහිංසක වනසතුන් දඩයම් කරන ඔවුන්ගේ වාසභූමීන් අහිමි කරන,

පරිසර දූෂක දේශපාලන නියෝජිතයින්ට යළි ඉඩ නොදෙමු……!!!!!