රිදීමාලියද්ද ගොවීන්ගේ මූලික අයිතීන් කඩකරමින් බලහත්කාරයෙන් ඉඩම් අත්පත්කර ගැනීමට ගත් උත්සාහයක් අසාර්ථක වෙයි

ශී‍්‍ර ලංකා මහවැලි අධිකාරිය, ව්‍යාපෘති යෝජක සිංගප්පූරු සමාගමක් වන ගැසල් වෙන්චර්ස් ෂඵී හෝල්ඩිංග්ස් සමඟ ගිවිසුම්ගතව මොණරාගල, අම්පාර ,බදුල්ල යන දිස්ති‍්‍රක්ක

Read more