කවුඩුල්ල ජාතික වනෝද්‍යානය දෙකඩ කරමින් මංතීරූ හතරක පාරක්

මොරගහකන්ඳ ජලාශය නිසා අවතැන් වූ පවුල් වෙනුවෙන් ඉදිවන මැදිරිගිරිය නැවත පදිංචි කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය මේ වනවිට ආරම්භ කර ඇත. එම ගම්මානය

Read more