මාධ්‍ය නිවේදනය - විල්ලු පරිසර පද්ධතීන්ට අයත් වැලිකන්ද දිවුලාන විල විල්ලුවේ සිදුවෙමින් පවතින විනාශය - Ejustice