යෝජිත මෙගාවොට් 300 ගල් අඟුරු බලාගාර දෙක පිළිබඳ පරිසර සංවිධාන සමඟ සාකච්ඡාවකට සූදානම් - Ejustice