රසායනික සහ ප්ලාස්ටික් ප්‍රවාහනයේදී දැඩි පාලන තත්ව අවශ්‍යයි !X- Press pearl ව්‍යසනය පිළිබඳ අධ්‍යයනය පෙන්වා දෙයි - Ejustice